5151 Views |  Like

COVID-19: Σήμερα, είτε είμαστε μια Ένωση είτε δεν είμαστε απολύτως τίποτα. Now, we are either a Union or we are nothing #Whateverittakes

Για κοινή δράση απέναντι στον κορωνοϊό προτρέπει τα κράτη μέλη ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής και Κοινωνικής Επιτροπής Luca Jahier .European Commission President Luca Jahier is urging member states to work together on the coronavirus issue.

Η επιδημία COVID-19 μετατρέπεται σε ταχέως εξελισσόμενη κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με αριθμητικά στοιχεία και μέτρα που μεταβάλλονται διαρκώς σε ολόκληρη την Ευρώπη και ανά τον κόσμο, η οποία πλήττει όλα τα κοινωνικά στρώματα. The COVID-19 outbreak has turned into a fast-moving emergency, figures and measures are constantly changing across Europe and the world, affecting all levels of society.


Ποτέ άλλοτε, μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η παγκόσμια κοινότητα δεν βρέθηκε αντιμέτωπη με μια τόσο δραματική κρίση. Καμία κυβέρνηση, στην Ευρώπη ή αλλού, δεν μπορεί ούτε κατά διάνοια να φανταστεί ότι θα μπορέσει να καταπολεμήσει μόνη της μια τέτοια πανδημία. Όλα τα κράτη μέλη οφείλουν να συσπειρώσουν τις δυνάμεις τους, να αλληλοβοηθηθούν και να αναλάβουν συντονισμένες δράσεις. Μια αποσπασματική προσέγγιση των επιμέρους κρατών μελών θα μας οδηγήσει αναμφίβολα στο χείλος του γκρεμού. Εάν οι χειρισμοί μας αποδειχθούν εσφαλμένοι, μπορεί να μην μας δοθεί δεύτερη ευκαιρία για διορθωτικές κινήσεις. Not since the end of the Second World War, has the global community faced such a dramatic crisis. No government in Europe or elsewhere can possibly think to solve such a pandemic alone. All the Member States must come together, to support each other and to coordinate a concerted action. A piecemeal approach by the individual Member States is a sure recipe for disaster. If we get this wrong, we may not have another opportunity to get it right.


Καθώς οι σκέψεις μας συνοδεύουν όσους πλήττονται άμεσα από την πανδημία, αποτίουμε φόρο τιμής σε όλους εκείνους που μάχονται για την καταπολέμηση της νόσου COVID-19, και όχι μόνο στον τομέα της υγείας, επιδεικνύοντας απαράμιλλο θάρρος και αίσθημα ευθύνης. Οι προσπάθειές τους πρέπει να υποστηριχθούν και να επαινεθούν, με παράλληλη διασφάλιση ενδεδειγμένων μέτρων υγείας και ασφάλειας για όλους τους. While our thoughts go to those who have been directly affected by the pandemic, we pay tribute to the many people, not only in the health sector, that are fighting against the COVID-19, displaying courage and an unbelievable sense of responsibility. Their efforts have to be supported and praised, while guaranteeing health and safety measures for all of them.

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ οφείλουν να μεριμνήσουν για την ισότιμη διανομή του ιατρικού εξοπλισμού σε όλα τα πληγέντα κράτη μέλη. Η επιδημία COVID-19 καταδεικνύει την επιτακτική και θεμελιώδη ανάγκη ενίσχυσης ενός οικουμενικού και αλληλέγγυου συστήματος δημόσιας υγείας, με μέλημα τη διασφάλιση της πρόσβασης κάθε πολίτη σε υπηρεσίες υγείας.The EU institutions must ensure equal distribution of medical equipment in all affected Member States. The Covid-19 outbreak shows how urgent and fundamental is to strengthen a universal and solidarity based public health system in order to guarantee access to health services to every citizen.


Η αλληλεγγύη πρέπει όμως να ενισχυθεί σε όλα τα επίπεδα. Οι πολίτες της ΕΕ χρειάζονται συγκεκριμένα μέτρα, ικανά να προωθήσουν επειγόντως μια συντονισμένη και κοινή αντίδραση για την αναχαίτιση της επιδημίας του κορονοϊού. Η μέγιστη δυνατή συγκράτηση της εξάπλωσης του κορονοϊού θα αποτρέψει την υπερβολική επιβάρυνση των εθνικών μας συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, ενώ ταυτόχρονα θα μας βοηθήσει να κερδίσουμε χρόνο για την ανάπτυξη εμβολίου και δυνητικών θεραπευτικών αγωγών. But solidarity has to be strengthened at all levels. EU citizens need concrete measures capable of delivering an urgent coordinated and common response to reduce the spread of the virus. Containing the virus as much as possible will prevent an overburdening of our national healthcare systems, while also buying time for the development of a vaccine and potential treatments


Χαιρετίζουμε την πρώτη δέσμη μέτρων που προτάσσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καταπολέμηση της νόσου COVID-19, ως ένα πρώτο κοινό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Επικροτούμε την επείγουσα διαδικασία ομόφωνης έγκρισης των εν λόγω μέτρων από το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ταχεία εφαρμογή τους. We salute the first package of measures that the European Commission is putting to fight COVID-19, a first joint step in the right direction. We support the urgent procedure of unanimous approvals by the EU Council and the European Parliament in the coming days, so to allow a fast implementation.


Γνωρίζουμε, από την εμπειρία του παρελθόντος, ότι η νομισματική πολιτική δεν επαρκεί από μόνη της και ότι τα εθνικά μέτρα είναι ελλιπή. Η ανάληψη ταχείας και από κοινού δράσης αποτελεί τη μοναδική αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπιση μιας κρίσης που μας επηρεάζει όλους. We know from past experience monetary policy cannot do the job and national measures are not enough. Acting fast and acting together is the only effective answer to a crisis that affects us all.

Η παρούσα κρίση απαιτεί αλλαγή πλεύσης και πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία για την επίδειξη αλληλεγγύης και την ανάληψη συντονισμένων ενεργειών και δράσεων. Θέτει υπό δοκιμασία την ευρωπαϊκή ενότητα. Ήρθε πλέον η ώρα να δείξουμε αν είμαστε πραγματική Ένωση ή όχι. This crisis calls for a change in our modus operandi: It must be an opportunity to show solidarity, coordination and action. This is a test for European unity. Now is the time to show whether we are a real Union or not


Η ΕΟΚΕ απευθύνει έκκληση για συντονισμό και συνοχή λόγω έκτακτων συνθηκών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόκειται για έκτακτη περίσταση που απαιτεί τη λήψη έκτακτων μέτρων. The EESC calls for exceptional policy coordination and coherence at European level. The exceptional situation calls for exceptional measures.


Η ΕΕ οφείλει πρωτίστως να διασφαλίσει στο έπακρο τον εφοδιασμό των συστημάτων υγείας μας, με τη διαφύλαξη της ακεραιότητας της ενιαίας αγοράς και με την εξασφάλιση κατάλληλου συντονισμού για την υποστήριξη της άμεσης δράσης των κρατών μελών με σκοπό την αναχαίτιση και την καταπολέμηση της πανδημίας. EU must first guarantee all the necessary supplies to our health systems, by preserving the integrity of the Single Market, and provide proper coordination to support direct action of Member States to contain and fight against the pandemic.


Χρειαζόμαστε μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων έκτακτης ανάγκης μέσω της οποίας η ΕΕ θα μπορέσει να αναλάβει την ευθύνη για ουσιαστικό μερίδιο της συνολικής προσπάθειας έκτακτης ανάγκης. Αυτό προϋποθέτει την εξεύρεση των απαιτούμενων μέσων για την αποδέσμευση δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ από πόρους της ΕΕ, παρά τους υφιστάμενους περιορισμούς ως προς τη χρήση του ενωσιακού προϋπολογισμού. We need a comprehensive emergency package through which the EU would take responsibility for a meaningful share of the overall emergency effort. This would require finding the means to release tens of billions of euros from EU resources, despite existing limitations on the use of the EU budget.


Επιπλέον, εφόσον καταστεί αναγκαίο, θα πρέπει τα χρηματιστήρια να προστατευθούν και το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ να μειωθεί στο 0 % (ή χαμηλότερο) όπως συνέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν παραστεί ανάγκη, η ΕΚΤ πρέπει να είναι έτοιμη να επεκτείνει την ποσοτική χαλάρωση και οι τράπεζες να έχουν δυνατότητα χορήγησης δανείων σε κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ με μηδενικό ―ή και ακόμη χαμηλότερο― επιτόκιο. Moreover, where necessary, the stock exchanges should be protected and the main interest rate of the ECB decreased to 0% (or less) as it has been done in the United States. The ECB must be ready to extend Quantitative Easing, and banks may lend to Eurozone Member States at 0% or less, if needed.

Η παροχή χρηματοδοτικής στήριξης από την ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να βοηθήσει όλες τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων, και όλους τους εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που κατέχουν επισφαλείς θέσεις εργασίας και των αυτοαπασχολούμενων. The financial support coming from the EU and the Member States must help all enterprises, including SMEs and start-ups, and all workers, including those with precarious jobs as well as the self-employed.


Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων οφείλουν επιτέλους να αναλάβουν δράση για την έγκριση ενός φιλόδοξου ΠΔΠ, το οποίο πρέπει να συνάδει με τις προσδοκίες των πολιτών, με τις πολιτικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με τις δεσμεύσεις του Συμβουλίου της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και να ενδείκνυται για την αντιμετώπιση αυτής της πρωτοφανούς συστημικής κρίσης. Η υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας θα συνεχίσει να αποτελεί αμοιβαία επωφελή λύση για την επιτάχυνση της αναγκαίας οικονομικής, κοινωνικής και οικολογικής μετάβασης, μετά την πάροδο αυτής της επείγουσας ανάγκης. Heads of State and government must finally act to adopt an ambitious MFF, which has to be coherent with the expectations of citizens, with the political guidelines of the European Commission and with the engagements of EU Council and Parliament, but also adapted to this unprecedented systemic crisis. The implementation of European Green Deal will remain the win-win recipe to accelerate the necessary economic, social and ecological transition, after this urgency has passed.


Πρόκειται για συγκυρία έκτακτης ανάγκης που απαιτεί αποφασιστική δράση από την οποία εξαρτάται η ακεραιότητα της Ευρώπης. Το μεγαλύτερο σφάλμα θα ήταν να αντιδράσουμε ακολουθώντας την πεπατημένη οδό ή προβαίνοντας σε ημίμετρα. Δεν είναι ώρα για μονομερείς ενέργειες, για επίρριψη ευθυνών ή για διχασμούς. These are exceptional times that require decisive action. The integrity of Europe depends on it. The biggest mistake would be to react with a “business as usual” approach or in a half-hearted manner. This is no time for unilateral action, blaming games or divisions.


Ως εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών, η ΕΟΚΕ παρέχει την αμέριστη υποστήριξή της στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, η οποία δήλωσε ορθά ότι «πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι αναγκαίο για τη στήριξη των Ευρωπαίων και της ευρωπαϊκής οικονομίας». Representing European Civil Society, the EESC fully supports President Ursula von der Leyen who rightly said, we shall “do whatever is necessary to support the Europeans and the European economy.”


Μόνο μια πιο αποτελεσματική και ενωμένη Ευρώπη μπορεί να αντιμετωπίσει επιτυχώς τις διάφορες κρίσεις και να στηρίξει τους πολίτες και την οικονομία της. Only a more efficient and united Europe can face the different crisis and support its people and economies.

#Whateverittakes