Για τους πρωτοχριστιανούς ο ΙΧΘΥC είχε ιερή σημασία για να αλληλογνωρίζονται. Ο σταυρός που προυπήρχε του Χριστιανισμού και ήταν όργανο θανατικής εκτέλεσης καθιερώθηκε επί Μεγάλου Κωνσταντίνου, όπου ήθελε ένα σκληρό και φορτισμένο σύμβολο που να τρομάζει και όχι το αθώο και αγνό σύμβολο του ψαριού. Γιατί το κίνητρο ήταν ο Φόβος και όχι η Αγάπη που κήρυξε ο Ιησούς. Ο λόγος Αγάπης έγινε μια σκληρή θρησκεία.

For the early Christians, IXTHYC (means fish in Greek) had a sacred meaning but besides it was a secret symbol to regognize each other. The cross which predates Christianity and was an instrument of lethal execution was established under Constantine the Great, where he wanted a harsh  symbol to frighten rather than the innocent and pure symbol of the fish. Because his motivation was Fear and not the Love that Jesus preached. The word of Love became a harsh religion.